New Acquired Publications (March-May 2006)

 

1.   10 nam Tap chi Nghien cuu Trung Quoc (1995-2005)/ Tap chi Nghien cuu Trung quoc, KHXH, HN, 2005

2.   1000 nam Thang Long Dong do Ha Noi/ Nguyen Nhung, CTQG, HN, 2005

3.   140 cau hoi dap phap luat ve thua ke theo quy dinh cua bo luat Dan su nam 2005 & mot so tinh huong trong thuc tien/ Pham Thi Mai, LDXH, HN, 2006

4.   20 nam Hoi nha Bao Hai Phong (1986-2006)/ Hoi nha bao Hai Phong, Hai Phong, 2006

5.   2000 nam gom Viet Nam/ Nguyen Dinh Chien, Pham Quoc Quan, Bao tang Lich su VN, HN, 2005

6.   225 cau hoi va tra loi ve Luat doanh nghiep nam 2005 va van de co phan hoa Cong ty Nha nuoc/ Dang Nguyen Hung, LDXH, HN, 2006, 399p.

7.   290 nam Van mieu Tran Bien/ Huynh Van Toi, Bui Quang Huy, chu bien, TH Dong Nai, 2005

8.   30 - 4 - 1975: Ban hung ca the ky XX, Lao dong, HN, 2006

9.   30 nam Bao tang chung tich chien tranh (4/9/1975-4/9/2005), Bao tang…, Tp.HCM, 2005

10.    30 nam thanh doan va phong trao thanh thieu nien Thanh pho Ho Chi Minh (1975-2005)/ Nhieu tac gia, Tre, 2006

11.    40 nam xay dung va truong thanh/ Tong cong ty xay dung cong trinh giao thong 4,  GTVT, HN, 2005

12.    45 nam Vu Ke hoach, tai chinh voi su nghiep bao ve cham soc va nang cao suc khoe nhan dan/ Bo Y te, YH, HN, 2006

13.    5,000 hoanh phi cau doi Han Nom/ Tran Le Sang, cb…, VHTT, HN, 2006

14.    50 nam Hang khong dan dung Viet Nam 1956-2006, HN, 2006

15.    50 nam Nha hat Mua roi Trung uong (1956-2006), VHDT, HN, 2006

16.    50 truyen ngan hay Bao Tien phong/ Nhieu tac gia (Nguyen Hoang Son - Vu Minh An tuyen chon), TN, HN, 2006, 503p.

17.    55 nam Ngan hang Viet Nam: Tho va ca khuc/ Hiep hoi Ngan hang Viet Nam, HN, 2006

18.    60 nam cong tac bao ve suc khoe can bo/ Ban bao ve, cham soc suc khoe can bo trung uong, HN, 2006

19.    60 nam thi dua, xay dung va phat trien nganh Y te/ Bo Y te, Y hoc, HN, 2005, 707p. (hard cover)

20.    60 nam Thong tan xa Viet Nam 1945-2005, Thong Tan, 2005

21.    60 nam tranh co dong Viet Nam 1945-2005/ Cuc VHTT Co so, Hn, 2006

22.    8X: truyen ngan/ Tu Nu Trieu Vuong, tuyen chon, HNV, HN, 2006

23.    Am nhac Viet Nam tu goc nhin van hoa, 2 Vol./ Duong Viet Ai, nxb Ha Noi, HN, 2005

24.    Am vi hoc & Tuyen tinh: suy nghi ve cac dinh de cua am vi hoc duong dai/ Cao Xuan Hao, KHXH, 2006

25.    Bac Ho voi dong bao cac dan toc, thong Tan, HN, 2006

26.    Bac Ho voi giao duc/ Nguyen Nhu Y…, Bao Tang HCM, GD, Tp.HCM, 2006

27.    Bach khoa thu Ha Noi, tap 5: kinh te, VHTT, HN, 2006

28.    Bai ca dat nuoc: tap ca khuc hop xuong, nxb Am Nhac, HN, 2005

29.    Bai tho gay chan dong du luan & "Dem truoc doi moi"/ Bao Tien phong, Thong tan, HN, 2006, 179p.

30.    Ban mai xanh (Tieu thuyet dung thanh phim)/ Pham Dung, Van nghe, [Tp.HCM], 2005, 314p.

31.    Bao cao du an giao dat lam nghiep tinh Quang Nam do quy Ford tai tro, Quang Nam 2005

32.    Bao cao hoi nghi khoa hoc lan thu nhat, Do Son, 2003/ Chuong trinh KHCN cap Nha nuoc" Bao ve moi truong va phong chong thien tai", Ma so KC.08, KHKT, HN, 2003

33.    Bao tang Dan toc hoc Viet nam, 10 nam xay dung va phat trien (1995-2005)/ Bao tang Dan toc hoc VN, HN, 2005

34.    Bao tap hai song: Truyen lich su phong trao Can Vuong/ Dang Phuc Hai - Nguyen Thi My Dung, LD, HN, 2005

35.    Bao ton va phat trien ben vung dat ngap nuoc Viet Nam/ Bo Tai nguyen Moi truong, [HN, 2005]

36.    Bao tu hai phia, tieu thuyet/ Ha Trung Nghia, LD, HN, 2006

37.    Bao xich (giu gin con do)/ Tran quoc Thinh, suu tam va chu giai, PN, HN, 2006

38.    Binh luan Van hoc: Nien giam 2005/ Hoi nghien cuu va giang day Van hoc Thanh pho Ho Chi Minh, Van hoa Sai Gon, Tp.HCM, 2005, 305p.

39.    Bo doi Binh Xuyen/ Ho Son Dai, Do Tam Chuong, Ho Khang, LD, 2005 (tai ban co sua chua va bo sung)

40.    Bong hong thu Bay (Tap truyen)/ Dien Ngoc Phach, LD, HN, 2006

41.    Buon chuyen: Noi dau cua "mai gia", tap 3/ Nhieu tac gia, LD, HN, 2006

42.    Buon chuyen:"Bo gia" va PMU 18, tap 2/ Nhieu tac gia, LD, HN, 2006

43.    Cac Dai hoi Dai bieu toan quoc va Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong Dang cong san Viet Nam (1930-2006)/ Nguyen Trong Phuc cb, CTQG, HN, 2006, 727p.

44.    Cac ngay le ky niem qua bai van, bai viet (tai lieu dung thong tin tuyen truyen)/ Cuc VTTT Co so, HN, 2006

45.    Cac nhac cu go bang dong - Nhung gia tri Van hoa (Ky yeu Hoi thao Quoc te: Gia tri Van hoa cua cac nhac cu go bang dong cua Viet Nam va cac nuoc trong khu vuc Dong Nam A)/ Nhieu tac gia, VHDT, HN, 2006

46.    Cac van ban phap luat ve thue cua nuoc CHXHCNN, TK, HN, 2005 (vieeng)

47.    Cam bay tinh yeu: Phong su xa hoi/ Dinh Tinh Cuong, TN, HN, 2005, 128p.

48.    Cam nang cong tac thanh thieu nien danh cho can bo Doan, Hoi, Doi, CTQG, 2006

49.    Cam nang xuat khau cho doanh nghiep/ VCCI, 2005 (vieeng)

50.    Can can thuong mai trong su nghiep cong nghiep hoa hien dai hoa/ Nguyen Van Lich, LDXH, HN, 2006

51.    Canh dong bat tan (Nhung truyen hay va moi nhat)/ Nguyen Ngoc Tu, Tre, Bao Tuoi tre, [Tp.HCM], 2005

52.    Cao Ba quat: Tu lieu, bai viet tu truoc den nay, VH, TT nghien cuu quoc hoc, Tp.HCM, 2004

53.    CEPT 2006-2013 (Danh muc hang hoa va muc thue suat, thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN giai doan 2006-2013/ Bo Tai chinh, TC, HN, 2006

54.    Chia se mot huong moi trong xoa doi giam ngheo/ Chuong trinh xoa doi giam ngheo, MPI, SIDA, HN, 2005

55.    Chinh sach thu hut dau tu vao thi truong bat dong san Viet Nam/ Le Xuan Ba, CTQG, HN, 2006

56.    Chu soai Cai Vang: tieu thuyet/ Huy Co, LD, HN, 2006

57.    Chu tich Ho Chi Minh voi cac chinh khach quoc te/ Tran Duong, Nguyen Thi Minh Huong, thong Tan, HN, 2006

58.    Chu tich Ho Chi Minh voi Hoi nghi thanh lap Dang va Dai hoi II, III cua Dang/ Le Van Yen, CTQG, HN, 2006, 212p.

59.    Chu tich Ho Chi Minh voi mien Nam ruot thit/ Bui Anh Tuan - Tran Cao Kieu, CAND, HN, 2003

60.    Chuan muc dao duc con nguoi Viet Nam hien nay/ Vien KHXHNV Quan su, QDND, HN, 2006

61.    Chuong trinh bao ve moi truong va phong tranh thien tai, Ma so KC.08/ Bo KH va CN, HN, 2005

62.    Chuyen chua biet ve nha van Nam Cao/ Tran Thi Hong, CAND, HN, 2006, 311p.

63.    Chuyen cua nguoi con gai hat rong, tap truyen ngan/ Vo Thi Xuan Ha, Hoi nha van, HN, 2006

64.    Chuyen dich co cau nganh kinh te o Viet Nam/ Bui Tat Thang, KHXH, HN, 2006

65.    Chuyen tinh cua nhung nguoi noi tieng/ Nhieu tac gia; Thuy An, st va bs, TN, HN, 2006

66.    Co do Hue: mot thoi vang son/ Nguyen The Thuc, TT, HN, 2006 (viengfre)

67.    Con Dao - Ban anh hung ca bat khuat (Ve ba cuoc dau tranh tuyet thuc lon nhat trong lich su 113 nam nha tu Con Dao cua luc luong tu chinh tri cau luu)/ Bui Van Toan, TN, [Tp.HCM], 2006, 242p.

68.    Con hong chau lac (Truyen tho lich su). Phan 2/ Nguyen Khanh Toan, VHTT, HN, 2006, 359p.

69.    Cong nghiep hoa hien dai hoa nong nghiep nong thon o Viet Nam: con duong va buoc di/ nguyen Ke Tuan, CTQG, HN, 2006

70.    Cong trinh nghien cuu khoa hoc: bao cao tai hoi nghi KH toan quoc chuyen nganh Sot ret-Ky sinh trung-Con trung, giai doan 2001-2005, 2 Vols./ Bo Y te, YH, HN, 2006

71.    Cong ty duoc co phan vat tu y te Thanh Hoa, 45 nam xay dung va truong thanh (1961-2006), Nxb.Thanh Hoa, Thanh Hoa, 06

72.    Cuoc dong khoi ky dieu o mien Nam Viet Nam 1959-1960/ Le Hong Linh, Da Nang, 2006

73.    Dan se ri bay ngang rung: tap truyen/ Vo Thi Xuan Ha, QDND, HN, 2006

74.    Dang sau nhung ky an:  Gio bui hong quan/ nhieu tac gia, LDXH, HN, 2006

75.    Dang Thuy Tram, viet tu Cali va nhung canh rung ky uc…/ Dang Ngoc Khoa, Le Thanh Giai, Danny L. Jacks, PN, HN, 2006

76.    Dang vien va phat trien dang vien trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia/ Mac Quang Thang, LD, HN, 2006

77.    Danh muc va thue suat doi voi hang hoa Xuat - nhap khau 2006 (Tai ban co bo sung, sua doi)/ Bo Tai chinh, TC, HN, 2006

78.    De kinh te Viet nam khoi sac/ Nhieu tac gia, Tre, Tia Sang, Tp.HCM, 2006

79.    De nong dan giau len/ Vo Tong Xuan, Tre, Thoi bao Kinh te Sai Gon, Tp.HCM, 2005

80.    Dem truoc doi moi/ Nhieu tac gia, Tre, Tp.HCM, 2006

81.    Dia chi Bac Giang, 2 books (Dia ly, kinh te, lich su va Van Hoa)-- Added

82.    Dia chi Dai Cuong (huyen Dai Loc tinh Quang Nam)/ Vu Gia…, nxb Da Nang, 2005

83.    Dia chi Tien Giang, Tap <1-- >/ Tinh Uy, UBND tinh Tien Giang, banTtuyen giao tinh uy Tien Giang va TT UNESCO Thong tin Tu lieu, Lich su va Van hoa Viet Nam, 2005

84.    Dien luc Viet Nam va nguon nhan luc/ NXB TN, HN, 2006

85.    Dieu hoa ngan sach giua trung uong va dia phuong/ Bui Duong Nghieu, Vo Thanh Hung, Nguyen Minh Tan, CTQG, HN, 2006

86.    Do doc Bui Thi Xuan (Tieu thuyet Lich su)/ Quynh Cu, TN, HN, 2006, 362p.

87.    Doanh nhan doanh nghiep va cai cach kinh te/ Le Dang Doanh, Tre, thoi bao KT Sai Gon, Tp.HCM, 2005

88.    Doi moi chinh don Dang, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang (Dai hoi Dang toan quoc lan thu X), QDND, HN, 2006

89.    Doi moi cong tac kiem tra, ky luat nham nang cao suc chien dau cua Dang trong giai doan cach mang moi/ Nguyen Thi Doan, cb, CTQG, HN, 2006

90.    Doi moi quan ly Nha nuoc doi voi tien te tin dung/ Tran Dinh Ty, LD, HN, 2006

91.    Doi moi quan ly va hoat dong cac to chuc khoa hoc va cong nghe theo co che doanh nghiep/ Phan Xuan Dung, Ho Thi My Due, CTQG, HN, 2006

92.    Doi moi sau rong phat trien dat nuoc nhanh va ben vung, tien cung thoi dai, Tap 1/ Phan Van Khai, CTQG, HN, 2006

93.    Doi moi tu duy phat trien giao duc Viet nam trong kinh te thi truong/ Nguyen The Long, LD, 2006

94.    Dong thai va thuc trang kinh te xa hoi 2001-2005/ Tong cuc Thong Ke, TK, HN, 2006

95.    Du an phat trien nong thon Cao Bang-Bac Kan (1999-2004), HN, 2005

96.    Du lich Khanh Hoa tu cuoi the ky XIX den nay/ Nguyen Thi Kim Hoa, CTQG, HN, 2006

97.    Ganh xuong trau: tap truyen ngan hay va moi nhat/ Ho Thi Hai Au, TN, HN, 2006

98.    Gia Dinh thanh thong chi (Tai ban la thu nhat)/ Trinh Hoai Duc (Ly Viet Dung dich va chu giai, Huynh Van Toi hieu dinh, gioi thieu), Tong hop Dong Nai, 2006 (hard cover)

99.    Giai thuong kien truc 2004/ Hoi dong giai thuong Kien truc, HN, 2005

100.      Giao duc - Dao tao Thanh pho Ho Chi Minh 30 nam xay dung va phat trien/ So GT va DT Tp.HCM, Tong hop Tp.HCM, 2005

101.      Gioi thieu cac to chuc chinh tri xa hoi Viet Nam/ Dao Thanh Hai, LDXH, HN, 2006

102.      Giot sua cuoi cung: Tuyen tap nhung bai vong co duoc nhieu nguoi yeu thich/ Trong Nguyen, Hoi VHNT Bac Lieu, 2004

103.      Giuc gia tu cuoc song/ Nhieu tac gia, Tre, Tia Sang, Tp.HCM, 2006

104.      Go cua dem giao thua the ky/ Nguyen Cong Khe, TN, HN, 2006

105.      Gop phan ban ve cai cach phap luat o Viet Nam/ Ngo Huy Cuong, TP, HN, 2006

106.      Gop phan tim hieu lich su quan he Viet Nam Hoa Ky/ Pham Xanh, CTQG, HN, 2006

107.      Guong hieu hoc va tai nang tre, 2 Vol./ Ham Chau, Tre, Tp. HCM, 2006

108.      Guong sang gia dinh hieu hoc: gioi thieu tai Dai hoi bieu duong…lan thu II/ Hoi Khuyen hoc Tp. Da Nang, 2006

109.      Ha Huy Tap mot so tac pham/ NXB CTQG, HN, 2006

110.      Ha thanh khong that thu: tieu thuyet/ Ho Phuong, LD, 2005

111.      Ha Tien tran Hiep tran, Mac thi Gia pha Ha Tien Kien Giang/ Nguyen Van Nguyen, dich va chu thich, TG, HN, 2006 (vieengchi)

112.      Hai ve nu: tap truyen ngan va kich ban van hoc/ Ngo Huy Quang, HNV, HN, 2005

113.      He thong cac van ban phap luat ve che do, chinh sach doi voi can bo cong nhan vien va nguoi lao dong/ NXB Thong Ke, HN, 2006

114.      He thong cac van ban xay dung dau tu quy hoach do thi va nha o, TK, HN, 2006

115.      He thong nhung van ban quy pham phap luat cua UBND tinh Hau Giang, tap 4 (tu 1/7/2005 den 31/12/2005)/ So Tu phap hau Giang, Can Tho, 2005

116.      Hoa mua xuan/ Chi Sinh, Hoi VHNT Tp. Can Tho, 2006

117.      Hoa van tren vai dan toc Hmong/ Diep Trung Binh, VHDT, HN, 2005

118.      Hoai vong cua ly tri :Phe binh Van hoc va tuy but (In lan thu hai, co bo sung)/ Dinh Gia Trinh, Hoi nha van, [Tp.HCM], 2005

119.      Hoang thuy: tap truyen ngan/ Hoang The Sinh, LD, HN, 2006

120.      Hoc tap phuong phap tuyen truyen cach mang Ho Chi Minh/ Hoang Quoc Bao, CTQG, HN, 2006

121.      Hoi Lim truyen thong va hien dai (ky yeu hoi thao khoa hoc)/ So VHTT Bac Ninh, 2005

122.      Hoi Luat gia Viet Nam 50 nam xay dung va phat trien/ hoi Luat gia Viet Nam, HN, 2005

123.      Hoi thao khoa hoc Moi truong va thien tai dong bang song Cuu Long, Long An, 12-2001/ Chuong trinh KHCN cap Nha nuoc" Bao ve moi truong va phong chong thien tai", Ma so KC.08, KHKT, HN, 2002

124.      Homeland Loom/ VN Trade Promotion Agency, HN, 2005(vieeng-DVD)

125.      Hon nhan va gia dinh trong phap luat trieu Nguyen/ Huynh Cong Ba, Nha xuat ban Thuan Hoa, Hue, 2005

126.      Hon Viet/ TT NC Quoc hoc, Vol.4, [Tp.HCM], 2005

127.      Hop tuyen ngam khuc Viet Nam/ Tran Le Sang, Pham Ky Nam, bs, VH, Tp.HCM, 2005

128.      Huong toi su phat trien cua dat nuoc: mot so van de ly luan va ung dung/ Ngo Doan Vinh, chu bien, CTQG, HN, 2006

129.      Huyen tich kinh xua van hoa dan gian vung Thanh Hoang De/ Nguyen Thanh mung, Tran Thi Huyen Trang, KHXH, 2005, 539p. (tai ban co bo sung- Former title: van hoa dan gian vung Thanh Hoang De)

130.      I Engaged in Intelligence Work/ Dinh Thi Van, TG, HN, 2006

131.      Inspiration of Vietnamese Embroidery/ VN Trade Promotion Agency, HN, 2005(vieeng-DVD)

132.      Ke hoach hanh dong bao ton Rua bien cua Viet Nam den nam 2010/ Bo Thuy San, HN, 2005 (vieeng)

133.      Ket qua dieu tra du lich nam 2004 tinh Quang Ninh/ Cuc TK Quang Ninh, TK, HN, 2005

134.      Ket qua dieu tra thuy san ngoai quoc doanh nam 2004 tinh Quang Ninh/ Cuc TK Quang Ninh, TK, HN, 2005

135.      Ket qua tong dieu tra nong thon, nong nghiep va thuy san nam 2001 tinh Hai Duong/ Cuc TK Hai duong, TK

136.      Khao cuu ve Le hoi hat Dam Quyen Son/ Le Huu Le, TG, HN, 2006

137.      Khi nguoi dan ba noi tieng/ Huynh Van Toi - Bui Quang Huy, Tong hop Dong Nai, 2006, 559p. (hard cover)

138.      Kho tang su thi Tay Nguyen: Su thi Mo Nong - Bing con Mach xin lam vo Yang, Tiang lay lai che rlung chim phuong hoang o bon Kla, 2006

139.      Kho tang su thi Tay Nguyen: Su thi Cham Horoi - Chi Bri - Chi Brit, 2005

140.      Khoa hoc giao duc di tim dien mao moi/ Nhieu tac gia, Tre, Tia Sang, Tp.HCM, 2006

141.      Khung kho phap ly bao dam quyen loi nguoi lao dong khu vuc phi ket cau va vai tro, trach nhiem cua to chuc Cong doan/ Tong LDLDVN, Ban Phap luat, LD, HN, 2005

142.      Kiet tac truyen khau va di san phi vat the cua nhan loai: Khong gian Van hoa cong chieng Tay Nguyen/ Vien Van hoa - Thong tin, The gioi, HN, 2006 (vieengfre)

143.      Kinh te doi ngoai Viet Nam/ Nguyen Van Trinh…, DHQG, Tp.Ho Chi Minh, 2006

144.      Kinh te tu nhan o Viet Nam sau hai thap ky doi moi: thuc trang va nhung van de/ Dinh Thi Thom, cb, KHXH, HN, 2006

145.      Kinh te Viet Nam 2005 truoc nguong cua cua To chuc Thuong mai The gioi/ Nguyen Van Thuong, Nguyen Ke Tuan, nxb DHKTQD, HN, 2006

146.      Kinh te Viet Nam 2005/ CIEM, HN, 2006

147.      Kon Tum New Prospect/ FEI, CTQG, HN, 2006

148.      Ky uc thang nam (hoi ky cua can bo van phong Quoc hoi)/ Van phong Quoc Hoi, CTQG, HN, 2006

149.      Ky yeu 25 nam (1981-2006) ngay thanh lap Nha xuat ban Tre/ Thanh doan Tp.HCM, Tre, Tp.HCM, 2006

150.      Ky yeu hoi nghi khoa hoc Vien khoa hoc ky thuat nong nghiep Viet Nam, ngay 28 va 29 thang 7 nam 2005/ Vien KHKTNN Viet Nam, NN, HN, 2005

151.      Ky yeu hoi nghi thuong truc hoi dong nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong cac khu vuc tren toan quoc/ UBTV Quoc Hoi, Ban cong tac Dai bieu, HN, 2005

152.      Ky yeu hoi thao khoa hoc phuong phap luan va phuong phap nghien cuu chuong trinh KX.09/ Ban chu nhiem CTKH cap Nha nuoc ma so KX.09, HN, 2006

153.      Ky yeu ket qua nghien cuu chien luoc va chinh sach khoa hoc va cong nghe nam 2004-2005/ Vien CL va CS KHCN, HN, 2006

154.      Ky yeu tang le Duc dai lao hoa thuong Thich Tam Tich Phap chu Giao hoi Phat giao Viet Nam/ Giao hoi Phat giao Viet Nam, Ton giao, HN, 2005

155.      Lang Viet Nam noi tieng/ Nhieu tac gia, TN, HN, 2005

156.      Lao dong sang tao/ Khoa hoc va To Quoc, HN, 2005

157.      Laws on Marriage and Family Involving Foreign Elements/ Nguyen Cong Khanh, TG, HN, 2006

158.      Le Dinh Ky tuyen tap/ Huynh Nhu Phuong, suu tam, tuyen chon va gioi thieu, GD, HN, 2006

159.      Le hoi Bac Ninh/ Tran Dinh Luyen, Bac Ninh, 2003

160.      Le Tri Vien mot doi day van, viet van toan tap, 6 vols., GD, HN, 2006 (Full set 7 vols,)

161.      Le Trieu da su/ Nguyen Huy Thuc, Le Van Bay, VHTT, HN, 2006

162.      Le Van Truong, tac pham chon loc, 2 vol./ Le Van Truong; Trieu Xuan, st, tc va gt, VH, [Tp.HCM], 2006

163.      Lich su 50 nam tong hoi y duoc hoc Viet Nam (1955 - 2005)/ Tong hoi y duoc hoc VN, 2005

164.      Lich su cach mang xa Dai Dong (1945-1998)/ BCH dang bo xa Dai Dong, DHQGHN, HN, 2006

165.      Lich su dang bo huyen Quang xuong 1975-2005 [Vol.3]/ Dao thi Chau…, Nxb.Thanh Hoa, 2006

166.      Lich su Dang bo Thanh pho Bac Ninh. Tap II (1954-2006), Bac Ninh, 2006

167.      Lich su dang bo va phong trao cach mang xa Dong Anh (1930-2005)/ Le Minh Tuy…, Nxb.Thanh Hoa, 2006

168.      Lich su dien anh cach mang Nam Bo (1945-1975)/ Duong Minh Dau cb, Hoi dien anh Thanh pho Ho Chi Minh, 2005, 394p.

169.      Lich su doan thanh nien cong san Ho Chi Minh va phong trao thanh nien quan Hoan Kiem 1930-2002/ Dang Kim Oanh…, CTQG, HN, 2006

170.      Lich su Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh va phong trao thanh nien tinh Hung Yen (1925-2002), TN, HN, 2006

171.      Lich su Doan TNCS Ho Chi Minh va phong trao thanh thieu nhi huyen Thanh Mien (1945-2000)/ Doan TNCS HCM huyen Thanh Mien - Hai Duong, 2006

172.      Lich su giao duc Hai Duong 1945-2005 (so thao)/ Hoang Van Doat…, CTQG, 2005

173.      Lich su giao thong lien lac ATK Viet Bac/ Tong cong ty buu chinh vien thong Viet Nam, Buu dien, HN, 2005

174.      Lich su luc luong vu trang nhan dan huyen Tho Xuan (1945-2005)/ Pham quoc Viet…, Nxb.Thanh Hoa, 2006

175.      Lich su The duc The thao tinh Bac Giang (1945-2005)/ Uy ban nhan dan tinh Bac Giang, CTQG, HN, 2006

176.      Lich su truyen thong van hoa va cach mang xa Lam Son, nxb Nghe An, 2005

177.      Lich su xa Dien Xuan/ Dang uy, HDND, UBND, Uy ban mat tran to quoc xa Dien Xuan, LDXH, HN, 2006

178.      Loi binh 79 bai tho cua Bac/ Le Xuan Duc, Van hoc, HN, 2006

179.      Long ghep chien luoc toan dien ve tang truong va xoa doi giam ngheo (CPRGS) vao ke hoach phat trien kinh te-xa hoi dia phuong (Nhung kinh nghiem buoc dau)/ Bo KHDT, Du an TF 051164…, HN, 2005

180.      Luat dau tu chung & Luat doanh nghiep thong nhat cua nuoc CHXHCNVN co hieu luc tu 1/7/2006, TK, HN, 2006 (vieeng)

181.      Luat xuat ban va cac van ban huong dan thi hanh/ Cuc Xuat ban, HN, 2006

182.      Luong Van Can va phong trao Duy tan Dong du/ Ly Tung Hieu, VH Sai Gon, 2005

183.      Luu Huu Phuoc: cuoc doi va su nghiep am nhac/ Phan Thanh Nam…, GD, HN, 2005

184.      Mat dem: tieu thuyet/ Duong Ngoc Hoan, PN, HN, 2006

185.      Memorial site of Ho Chi Minh in Ha Noi: Mausoleum, stilt-house, museum/ Ba Ngoc, TG, HN, 2006

186.      Mien dong Nam bo con nguoi van hoa/ Phan Xuan Bien, DHQG Tp.HCM, 2004

187.      Mien ky uc: tap truyen ky/ Bui Bang Giang, LD, HN, 2006

188.      Mien Nam luon o trong trai tim Nguoi/ Dinh Xuan Thu st va tc, CTQG, HN, 2005

189.      Moi tinh online/ Nhieu tac gia, Star Book, Tc, TN, Tp.HCM, 2005

190.      Mong doi bat tuyet: tuy but/ Nguyen tuong Bach, Van Nghe, Tp.HCM, 2006

191.      Mot so hinh anh buu dien Tp.Ho Chi Minh 30 nam xay dung va phat trien/ VNPT, Buu dien Tp.HCM, HN, 2006

192.      Mot so hinh anh quy hoach va kien truc Bac Ninh tu ngay tai lap tinh den nay (1997-2005)/ So xay dung Bac Ninh, Bac Ninh, 2006

193.      Mot so van de doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang va nang cao chat luong he thong chinh tri cap co so/ Phan Xuan Bien, DH Quoc gia Tp.HCM, 2006

194.      Mot so van de kinh te xa hoi trong tien trinh cong nghiep hoa hien dai hoa vung dong bang song Hong/ Phan Thanh Khoi, Luong Xuan Hien, LLCT, HN, 2006

195.      Mot so van de ve van hoa toc nguoi o Nam bo va Dong Nam A/ Ngo Van Le, nxb DHQGTpHCM, Tp.HCM, 2003

196.      Muc luc sach xuat ban 2005 tai Viet Nam/ Cuc Xuat ban, HN, 2006

197.      Muoi cuoc cai cach, doi moi lon trong lich su Viet Nam/ Van Tao, DHSP, HN, 2006, 394p. (hard cover)

198.      Muoi nam thanh lap/ Truong Dai hoc Dan lap Van Lang (1995-2005), Tp.HCM, 2005 + VCD

199.      My thuat ung dung Viet Nam: tac gia, tac pham/ NXB VHTT, HN, 2006

200.      Nam lan thap tung Thu tuong/ Luu Vinh, VHTT, HN, 2005

201.      Nam ngai cuu tren dau tu lenh/ Nguyen Van Khoan ,cb, TDBK, HN, 2006

202.      Nam thang dang nguoi: koi ky/ Le Cong Co, Phu nu, HN, 2006

203.      Nam vung ngon co Doc lap dan toc va Chu nghia xa hoi/ Do Tu, CTQG, HN, 2006

204.      Nang Eva mu: tap truyen ngan/ Hoang Minh Tuong, LD, HN, 2006

205.      Net xua Ha Noi, Thong Tan, HN, 2005

206.      New Trends in Technology towards Sustainable Development, Proceedings, RSCE 2005, Org. by Hanoi University of Technology in Collab. with HCM City University of Technology, Hanoi Nov. 30th - Dec. 2nd 2005, KHKT, HN, 2005

207.      Nga hai (Truyen)/ Nguyen Hiep, Tre, Tp. HCM, 2006

208.      Ngan nam thuong nho (Tuyen tho Thang long Ha Noi 1010-2004)/ Bang Viet…, HNV, HN, 2004

209.      Nganh tai chinh tinh Binh Duong: lich su truyen thong (1975-2005), 2005

210.      Nghien cuu lich su nam 2004 (CDR)

211.      Nghien cuu loi the so sanh cua cac san pham dac trung o cac vung sinh thai Viet Nam/ Dai hoc Nong nghiep HN…, Nong nghiep, HN, 2006, 240p.

212.      Nghien cuu van ban truyen Kieu, Ban Lieu Van Duong 1871/ Dao Thai Ton, KHXH, HN, 2006

213.      Ngo Pha, ngu ngon cua mot the he/ Tran Thuc…, Thuan Hoa, Hue, 2005

214.      Ngoa sinh va nhung chuyen doi/ Nhieu tac gia, HN, 2005, 351p.

215.      Nguoi ben le: tap truyen ngan/ Thien Son, VHTT, HN, 2006

216.      Nguoi bi CIA cua chan sau lan/ Ma Thien Dong, Nxb TH Tp.HCM, 2006

217.      Nguoi duong thoi, nhan len thuong hieu Viet, Tre, Tp.HCM, 2006

218.      Nguoi Viet Nam o nuoc ngoai khong chi co Viet Kieu/ Tran Tong Duc Dan, CTQG, Tp.HCM, 2005

219.      Nguon luc va dong luc phat trien trong nen Kinh te thi truong dinh huong Xa hoi Chu nghia o Viet Nam/ Le Du Phong cb, Ly luan Chinh tri, HN, 2006

220.      Nguyen Dang manh tuyen tap, Tap 1: Nhung Cong trinh NC lich su Van hoc/ Nguyen Dang Manh; Chu Van Son gt,tc, GD, HN, 2005

221.      Nguyen Van Huyen toan tap, Tap 3: Van hoa giao duc Viet Nam/ Nguyen Van Huyen; Nguyen Van Huy, st, tc, GD, HN, 2005

222.      Nha giao nhan dan Huynh Ly, cuoc doi va tac pham/ Hong Thanh Tung, suu tam, tuyen chon, Nguyen Van Long, gioi thieu, GD, HN, 2006

223.      Nha van tac pham va viec bao ve ban quyen/ Quy bao ho quyen tac gia van hoc, HNV, HN, 2003

224.      Nha Viet tre/ Tran Anh Khoa, Nguyen Van Loc…thiet ke, Tp. HCM, 2006 (hard cover)

225.      Nhin lai qua trinh doi moi tu duy ly luan cua Dang 1986-2005, 2 vols./ To Huy Dua..dong chu bien, TTLL, HN, 2005

226.      Nhung bai Khen cua nguoi Monh o Ha Giang (Mongvie)/ Hung Dinh Quy, dich va gioi thieu, KHXH, 2005

227.      Nhung canh hoa quy dai (Tap truyen)/ Nguyen Ban, Phu nu, HN, 2006, 255p.

228.      Nhung con bac trieu do/ Nguyen Truong Giang, Dinh Cong Tien, Tran Cong Hung, Hoi nha van, HN, 2006

229.      Nhung dac trung cua ho Tri Thien/ Ton That Binh, Tre, Tp.HCM, 2006

230.      Nhung guong mat tieu bieu thi ca Viet Nam/ Kieu Van, VN, CTVH Minh Tri, Tp.HCM, 2006

231.      Nhung guong sang o don vi anh hung/ Nhieu tac gia, HN, 2005

232.      Nhung hop tac xa dien hinh tien tien trong thoi ky doi moi/ Lien minh HTX Viet Nam, Nxb.Dai hoc Su Pham, HN, 2005

233.      Nhung ke giau mat/ Huu Dat, LD, HN, 2006

234.      Nhung la thu thoi chien Viet Nam. Tap 2/ Dang Vuong Hung suu tam va bien soan (Tu sach "Mai mai tuoi hai muoi"), Hoi nha van va Quy mai mai tuoi hai muoi, HN, 2006, 374p.

235.      Nhung neo duong van hoa/ Huu Ngoc, GD, HN, 2006

236.      Nhung su kien Lich su Dang bo tinh Nam Dinh (1976-2000)/ Tinh uy Nam Dinh, Ban tuyen giao tinh uy Nam Dinh, 2005

237.      Nhung tran danh tieu bieu cua bo doi dac cong thanh pho Da Nang/ Nhieu tac gia, Nxb Da Nang, 2005

238.      Nhung trang viet la, tap truyen ngan, bo moi : 2 vols./ Nhieu tac gia, PN, HN, 2006

239.      Nhung trang viet ve phong trao cong nhan va cong doan trong thoi ky doi moi/ Hong Phuong, LD, HN, 2005

240.      Nhung van de cua nen kien truc Viet Nam duong dai (Hop tuyen cac bai viet tham luan trao doi Khoa hoc - thong tin kien truc lan thu nhat)/ Hoi Kien truc su VN, HN, 2005

241.      Nhung van de Van hoa trong doi song Xa hoi Viet Nam hien nay/ Hoang Vinh, VHTT & Vien Van hoa, HN, 2006

242.      Niem tin ngay moi: Tuyen tap ca khuc chon loc (Chao mung Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang), Cuc VHTT co so, 2006

243.      Nien giam dang ky ban quyen tac gia Viet Nam (1996-2002)/ Cuc ban quyen tac gia, HN, 2003

244.      Nien giam thong ke 2005/ Cuc thong ke Ninh Binh, TK, HN, 2006

245.      Nien giam thong ke 2005/ Cuc TK Dien Bien, TK, HN, 2006

246.      Nien giam thong ke 2005/ Cuc TK Phu Tho, TK, HN, 2006

247.      Ninh Thuan new image in the century XXI/ FEI, CTQG, HN, 2006

248.      Nu luu Viet Nam (tu co dai den can dai)/ Le Duy Anh, Le Hoang Vinh, nxb Da Nang, 2006

249.      Nu trinh sat: Tuyen tap 5 ho so hap dan tren tuoi tre 2005/ Nhieu tac gia, Bao tuoi tre, Tre, 2006

250.      Nu tuong lang Chue Cau: tieu thuyet lich su/ Viet Linh, VH, HN, 2006

251.      Nu tuong Nguyen Thi Dinh/ Nhieu tac gia, Phu nu, HN, 2005

252.      Nui hinh cung: truyen ngan (ve dan toc thieu so)/ Nhieu tac gia, VHDT, HN, 2005

253.      Nuoc Viet Nam nho hay khong nho?, tap 1, TT, HN, 2006

254.      O dau co su song noi do con hy vong/ Phan Van Hoa, Phu Nu, HN, 2005

255.      Ong tuong da (Tap truyen)/ Thai Ba Tan, VHTT, HN, 2005, 396p.

256.      Outstanding Vietnamese Generals, prior to the 19th Century, The Gioi Publishers, HN, 2006

257.      Outstanding Vietnamese Women before the 20th Century, TG, HN, 2006

258.      Overview of Wetlands Status in Vietnam Following 15 Years of Ramsar Convention Implementation/ IUCN, HN, 2005

259.      Pha duong day toi ac lon nhat Viet Nam: vu an Nam Cam va dong bon/ Nhieu tac gia; tuyen chon, Ngo Thi Kim Cuc, Tre, Bao Thanh nien, 2005

260.      Phac hoa lich su tu Hung Vuong den Thuc Phan - An Duong Vuong, sach tu lieu tham khao lich su/ Pham Duc Quy, QDND, HN, 2006

261.      Phai lay nguoi nhu anh; tieu thuyet/ Tran Nhu Trang, LD, HN, 2006

262.      Phat trien cac loai thi truong trong nen Kinh te thi truong dinh huong Xa hoi Chu nghia o Viet Nam/ Nguyen Dinh Huong cb, Ly luan Chinh tri, HN, 2006

263.      Phe binh tac pham Van hoc nghe thuat tren bao chi/ Nguyen Thi Minh Thai, DHQG HN, 2005, 514p.

264.      Phong cach van xuoi nghe thuat Thach Lam/ Nguyen Thanh Thi, KHXH, Tp.HCM, 2006

265.      Phong thuy dia ly Ta Ao chinh tong, tap 1/ Vuong Thi Nhi Muoi, nxb Mui Ca Mau, 2006

266.      Phong trao dau tranh chong pha ap chien luoc/ Nguyen Cong Thuc, CTQG, HN, 2006

267.      Phu Yen New Image in the Century XXI/ FEI, CTQG, 2006

268.      Phuong Luu tuyen tap, tap hai: ly luan van hoc hien dai phuong Tay, GD, HN, 2005

269.      Phuong: tan van/ Tran Dang, LD, Tp.HCM, 2006

270.      Proceedings of Kick-Off Workshop: Building Capacity for Intergated Coastal Management in Quang Ninh Province, Vietnam, 14-17 Oct.2002/ IUCN Vietnam Office, HN, 2003 (vieeng)

271.      Qua trinh doi moi tu duy ly luan cua Dang tu 1986 den nay/ To Huy Rua - Hoang Chi Bao…dong chu bien, CTQG, HN, 2006

272.      Quan ly Nha nuoc trong nen Kinh te thi truong dinh huong Xa hoi Chu nghia o Viet Nam/ Luong Xuan Quy, Ly luan Chinh tri, HN, 2006

273.      Quan ruoi cowboy: tap truyen ngan/ Nguyen Minh Son, HNV, HN, 2006

274.      Quy hoach phat trien lam nghiep huyen Thuong Xuan giai doan 2001-2010/ UBND huyen Thuong Xuan - Thanh Hoa, 2004

275.      Quy trinh lap, dieu chinh quy hoach su dung dat dai cua cac cap chinh quyen (ban hanh moi nhat 2005-2006)/ Dao Thanh Hai, TK, HN, 2006

276.      Sexuality: a Super Force, Young People, Sexuality and Rights in the Era of HIV/AIDS/ Anna Runeborg, SIDA, Heath Division, UNICEF, HN, 2004

277.      So huu Nha nuoc va Doanh nghiep Nha nuoc trong nen Kinh te thi truong dinh huong Xa hoi Chu nghia o Viet Nam/ Nguyen Cuc - Kim Van Chinh, Ly luan Chinh tri, HN, 2006

278.      So lieu thong ke thuy san 2001-2003/ Bo Thuy San, Du an…TCP/VIE/2907(T), TK, HN, 2005

279.      So sanh di ban truyen Kieu/ Le Que, Hoi nha van, HN, 2006, 554p.

280.      So tay cong tac ngoai giao phuc vu phat trien Kinh te (Chu yeu danh cho can bo ngoai giao lam cong tac kinh te tai cac co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai)/ Vu Tong hop Kinh te, CTQG, HN, 2005

281.      Song Da van chay (Tap truyen ky)/ Nguyen Huu Duyen, Hoi nha van, HN, 2006, 336p.

282.      Su dung hien tai (Tan van - Tieu luan)/ Tien Hai, CTQG, HN, 2006, 297p.

283.      Su nghiep dau tranh giai phong & xay dung kinh te cua nhan dan Quang Ngai/ Nguyen Duc Trong, TN, Tp.HCM, 2005

284.      Suc song nghe thuat Mua Viet Nam/ Nhu Binh, LD, HN, 2006

285.      Tac dong cua dau tu truc tiep nuoc ngoai toi tang truong kinh te o Viet Nam/ Le Xuan Ba, cb., KHKT, HN, 2006

286.      Tac dong de bao den doi song kinh te xa hoi va moi truong/ Duong Van Nha, cb, NN, HN, 2006

287.      Tai lieu boi duong ky nang tiep nhan ho so hanh chinh thuoc tham quyen UBND Quan, huyen, xa, phuong, thi tran (dung cho can bo…thi tran)/ UBND Tp.Ha Noi, So Noi Vu, Nxb Ha Noi, HN, 2006

288.      Tan nhac Viet Nam thuo ban dau/ Pham Duy, Tre, 2006, 235p. (hard cover)

289.      Tang cuong nang luc hoi nhap Quoc te cho nganh nong nghiep va phat trien nong thon (SCARDSII), 4 books/ The CEG Facility, AUSAID, Bo NN&PTNT, HN, 2004(vieeng)

290.      Tap doan kinh te ly luan va kinh nghiem quoc te ung dung vao Viet Nam/ Tran Tien Cuong, cb, GTVT, HN< 2005

291.      Tap truyen ngan tuoi 20/ 6 tac gia tre, Tre, Tp.HCM, 2006

292.      Tap van/ Ba Tho Tien, Nxb.Tong hop Dong Nai, 2006

293.      Tay Bac: North - West Viet Nam/ XUBACO, HN, 2006

294.      Tay Nguyen luoc su : tu thoi nguyen thuy den nam 1945/ Pham Van Be, GD, 2005

295.      Than the va su nghiep dong chi Hoang Quoc Viet/ UBND Thi xa Bac Ninh, Vien Cong an va Cong doan, LD, HN, 2001

296.      Thang Long - Dien mao va lich su/ Ngoc Tu suu tam va tuyen chon, LD, HN, 2006

297.      Thang Long - tu khi ngan nam/ Ngoc Tu suu tam va tuyen chon, LD, HN, 2006

298.      Thanh pho Ho Chi Minh: Anh hung va doi moi (Ky niem cac ngay le lon 2005)/ Tap chi so tay xay dung Dang, Tong hop Tp.HCM, 2005

299.      The Legal case of Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh) in Hong Kong 1931 - 1933 (Documents and Photographs)/ The Ho Chi Minh Museum, HN, 2006

300.      The State of Food Security in Vietnam, 2004/ MARD, Department of Planning, HN, 2005

301.      Thi tham tinh yeu: Phong su xa hoi/ Nhieu tac gia, TN, HN, 2005, 128p.

302.      Thieu hoc phi lam nguoi (Tap truyen ngan)/ Nguyen Thi Anh Thu, Hoi nha van, HN, 2005, 299p.

303.      Thieu tuong Pham Ban, tu chien truong den chien truong/ Thanh que…, QDND, HN, 2006

304.      Thoi bao Ngan Hang, dau an tuoi 15: ky yeu/ thoi bao Ngan hang, HN, 2005

305.      Thoi co vang cua chung ta: Tuyen tap nhung bai viet va y kien ve van hoi moi cua dat nuoc da dang tren bao dien tu VietnamNet/ Nhieu tac gia, VietnamNet, Tre, 2006

306.      Thong bao van hoa dan gian 2005/ Vien NC Van Hoa, KHXH, HN, 2006

307.      Thu Ha Noi/ Pham Thanh Ha, TN, HN, 2006

308.      Thu tuong Pham Van Dong cua chung ta/ suu tam va bien soan, Tran Quoc Quan, Tran Dinh Viet, Doan Minh Tuan, nxb.Th.Tp.HCM, 2006

309.      Thu tuong Pham Van Dong/ Van phong chinh phu, Thong tan, HN, 2006

310.      Thuc trang va nhung giai phap doi moi quan he giua Dang, Nha nuoc voi Cong doan Viet Nam/ Duong Van Sao, LD, HN, 05

311.      Thuong mai Viet nam 20 nam doi moi/ Bo thuong mai, 2006

312.      Tim hieu phap luat bao ve quyen loi nguoi tieu dung/ Ba Linh, TP, HN, 2005

313.      Tim hieu phap luat ve ho tich , ho khau va cac bieu mau ho tich/ Vu Dinh Quyen, Nxb. Lao Dong, HN, 2006

314.      Tim hieu phap luat ve ngan sach nha nuoc/ Tran Minh Trong, CTQG, HN, 2006

315.      Tin dung ngan hang doi voi kinh te ho o Viet Nam/ Do Tat Ngoc, LD, HN, 2006

316.      Tinh cuoi: tieu thuyet/ The Dung, HNV, HN, 2006

317.      Tinh hien dai va tinh dan toc trong dien anh Viet Nam/ Ngo Phuong Lan, VHTT, Vien VHTT, HN, 2005

318.      To chuc bo may nha nuoc Viet nam theo Hien phap 1964, 1959, 1980, 1992 va 1992 sua doi, bo sung nam 2001/ Nguyen Dang Dung, cb, CTQG, HN, 2006

319.      To mo chuyen cong so/ NXB Thong tan, HN, 2006

320.      Toa thanh cao dai Tay Ninh/ Ho tuong, Nguyen Huy Cuong, Tre, Tp.HCM, 2004

321.      Toan canh kinh te Viet Nam: Cac nganh kinh te Viet Nam, CTQG, 2006 (Second Part of the same book, 2 Vols. published in 2004)

322.      Tong tap hoi ky/ Vo Nguyen Giap, QDND, HN, 2006

323.      Tong tap van khac Han Nom, Vol. 5

324.      Trade and Investment of Vietnam: the basic information and data/ Vietrade, HN, 2005

325.      Tranh luan de dong thuan: tuyen chon cac bai viet gop y kien cho du thao Bao cao chinh tri Dai hoi Dang X/ Nhieu tac gia, Nxb Tri thuc, tap chi Tin hoc va Doi song, HN, 2006

326.      Tren dinh doc: tieu thuyet/ Le Ngoc Mai, HNV, Pi C&E, HN, 2006

327.      Tri thuc Viet Nam xua va nay/ Duong Trung Quoc…, VHTT, HN, 2006

328.      Triet gia lu hanh Tran Duc Thao/ Pham Thanh Hung - Tran Ngoc Ha, DHQG HN, 2006

329.      Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam 50 nam xay dung, phat trien va hoi nhap (1956-2006), Hai Phong, 2006

330.      Truyen co viet lai/ Nhieu tac gia, Tre, Tia Sang, Tp.HCM, 2006

331.      Truyen danh nhan Viet Nam: truyen lich su, 4 vols./ Ngo Van Phu, CAND, HN, 2006

332.      Truyen Kieu qua cach nhin cua nguoi hoc Phat/ Huyen Y, Tong hop Tp.HCM, 2006

333.      Truyen ngan hay 2005 - 2006, Nguyen Thanh Binh tuyen chon/ Nhieu tac gia, TN, HN, 2006

334.      Truyen thong 45 nam xay dung va phat trien su nghiep y te xa Lap le/ DU, HDND, UBND xa Lap Le, nxb Hai Phong, 2006

335.      Truyen thong cach mang cua Dang bo va nhan dan xa Phuoc Huu (1930-2000)/ Dang uy xa Phuoc Huu, 3005

336.      Truyen thong ho Ho Thanh pho Ho Chi Minh (Tap van, tho)/ Ho Ba Tham cb, Tong hop Tp.HCM, 2005

337.      Tu dien chu Nom/ Nguyen Quang Hong, Nguyen Ta Nhi, GD, HN, 2006

338.      Tu dien chuc quan Viet Nam/ Do Van Ninh, TN, HN, 2006

339.      Tu dien nhan vat lich su Viet Nam/ Nguyen Q.Thang, Nguyen Ba The, Tp.HCM, 2006, 1,690 p. ( VIIIth Ed. updeted for the period from 1997 to 2005)

340.      Tu dien thuat ngu khoa hoc ky thuat in Anh-Viet/ Chu The Tuyen, VHTT, HN, 2005

341.      Tu dien Viet Nam Van hoa, Tin nguong, Phong tuc/ Vu Ngoc Khanh, Pham Minh Thao, VHTT, HN, 2005

342.      Tu dong nghia tieng Viet/ Nguyen Duc Ton, KHXH, [Tp.HCM], 2006

343.      Tu Liem voi van hoa Thang Long - Ha Noi/ Bui Viet My, Nguyen Toa, LD, HN, 2005

344.      Tu lieu kinh te xa hoi 671 huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh Viet Nam/ Tong cuc Thong ke, TK, HN, 2006 (vieeng)

345.      Tu que huong xu tram bien yen, tap ky/ Nguyen Gia Nung, TN, HN, 2006

346.      Tu sac tinh yeu: trap truyen ngan/ Ton Nu Thanh Yen, Van hoa Sai Gon, Tp.HCM, 2005

347.      V e van hoc nghe thua, tuyen tap, tap 3/ Dinh Quang, VHTT, HN, 2005

348.      Va khi tro bui/ Doan Minh Phuong, Tre, Tp.HCM, 2006

349.      Vai tro cua Mat tran To quoc Viet Nam doi voi viec thuc hien quyen lam chu cua nhan dan o nuoc ta hien nay/ Nguyen Thi Hien Anh, LLCT, HN, 2005

350.      Vai tro cua phu nu dan toc Dao trong hoat dong xoa doi giam ngheo/ Nguyen Thi Lan, cb, NN, HN, 2006

351.      Van bia de danh tien si Viet Nam/ Trinh Khac Manh gioi thieu, bien dich va chu thich, GD, HN, 2006

352.      Van chuong mot thoi de nho: Tho/ Pham Thi Vang Anh, Tran Thi Thang, tc, VH, 2006

353.      Van chuong mot thoi de nho: Van/  Tran Thi Thang, Le Thi May,tc, VH, 2006

354.      Van hien Quang Ngai, truyen thong va hien dai/ Hoang Chuong, Vu Khieu, Truong Luu, NHDT, 2006

355.      Van hoa lang nghe cua nguoi Nung/ Hoang Thi Nhuan, Nguyen Thi Yen, cb, VHDT, HN, 2005

356.      Van hoa nghe thuat tu mot goc nhin bao chi/ Tran Chinh, VHTT, HN, 2005

357.      Van hoa thoi hoi nhap/ Tre, Tia Sang, Tp.HCM, 2006

358.      Van hoa va phat trien trong boi canh toan cau hoa/ Nguyen Van Dan, KHXH, HN, 2006

359.      Van hoa van nghe gan ket voi cay doi/ Tran Trong Duc Dan, VH, 2005

360.      Van hoa van nghe huong thien huong ve tuyet my/ Tran Trong Duc Dan, VH, [Tp.HCM], 2005

361.      Van hoa van nghe huong thien huong ve tuyet my: tap van dau the ky/ Tran Trong Duc Dan, VH, 2005

362.      Van hoc dan gian cac dan toc Lao/ Nguyen Van Vinh, LD, HN, 2005

363.      Van hoc nghe thuat Yen Bai: Tac gia va tac pham/ Hoi Van hoc nghe thuat Yen Bai, Van hoc, 2005

364.      Van kien Dai hoi Kien truc su Viet Nam lan thu VII/ Hoi Kien truc su VN, HN, 2005

365.      Van kien dang toan tap, tap 44, 45

366.      Van kien dang toan tap, tap 46

367.      Van kien Quoc hoi toan tap, <tap 1  > (1945-1960), CTQG, HN, 2006

368.      Van tho tren dat Tay Son quat khoi/ Nguyen Hong Sinh khao luc, Van hoc, HN, 2005 (hard cover)

369.      Ve dong son Hung Vuong/ Doan Nam Sinh, nxb Tp.HCM, Tp.HCM, 2002

370.      Vet seo va cai dau hoi: tieu thuyet/ Vo Van Truc, VHTT, HN, 2006

371.      Viet kich ban phim truyen/ Le Ngoc Minh, Hoi DA VN, SK, HN, 2006

372.      Viet Nam 20 nam doi moi va phat trien 1986-2005/ Tong cuc Thong Ke, TK, HN, 2006 (vieeng)

373.      Viet Nam 20 nam doi moi va phat trien theo dinh huong Xa hoi chu nghia/ Nguyen Van Khanh…, LD, HN, 2006

374.      Viet Nam 20 nam doi moi, CTQG, HN, 2006, 611p.

375.      Viet nam 2005: Tong quan cua bao gioi/ Nhieu tac gia, , LD, 2006

376.      Viet Nam voi van de quyen con nguoi/ Bo Tu phap, HN, 2005

377.      Viet ngu hoc duoi anh sang cac ly thuyet hien nay/ Nguyen Huy Can, cb, KHXH, HN, 2005

378.      Vietnam Informatics & Electronics Inductry Directory/ VN Trade Promotion Agency, HN, 2006

379.      Vietnam mechanics & Electrycity Inductry Directory/ VN Trade Promotion Agency, HN, 2006

380.      Vietnam on the Move/ Ly Mai Quang, Lady borton viet loi gioi thieu va hieu dinh, TG, HN, 2006

381.      Vietnamese Handicrafs &Ttraditional Craft Villages: Inspiration of Vietnamese Embroidery/ Cuc xuc tien thuong mai, HN, 2005

382.      Vietnamese Handicrafs &Ttraditional Craft Villages: Vietnamese art of Weaving/ Cuc xuc tien thuong mai, HN, 2005(vieeng)

383.      Vinh biet mua he (Tac pham da duoc 2 lan chuyen the thanh phim)/ Nguyen Dong Thuc, Van nghe, Tp.HCM, 2006, 273p.

384.      Vu nu & bi kich: Phong su xa hoi/ Nhieu tac gia, LD, HN, 2005, 127p.

385.      Vung van hoa Quan ho Bac Ninh/ Nhieu tac gia, Vien VHTT, So VHTT Bac Ninh, HN, 2006

386.      Xa hoi hoc Bao chi/ Tran Huu Quang, Tre, Thoi bao Kinh te Sai Gon, Trung tam Kinh te Chau A-Thai Binh Duong, 2006

387.      Xay dung doi ngu can bo dan toc Viet Nam trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa:  luan cu va giai phap/ Phuong Thao, Nguyen Cuc, Doan Hung, Dong chu bien, VHTT, HN, 2006

388.      Xay dunh nha nuoc phap quyen duoi su lanh dao cua Dang/ Nguyen Van Thao, TP, HN, 2006

389.      Xuan Dieu mot cai toi khao khat, nong nan/ Bich Ha tuyen chon va gioi thieu, Hoi nha van, HN, 2006

390.      Xuat nhap khau hang hoa Viet Nam, 20 nam doi moi (1986-2005)/ Tong cuc Thong ke, TK, HN, 2006 (vieeng)

 

June 2, 2006

Cao Minh Chong