Home / East Asia Library / About the EAL / Collections / Japan Studies / Shoyu Club Special Collection

Shoyu Club Special Collection

Shoyu hokokusho (尚友報告書)

研究会所属貴族院議員録 : 創立より解散まで

貴族院における日本国憲法審議

貴族院における審議資料 : 橋本実斐委員メモ

貴族院の会派研究会史 明治大正篇

貴族院の会派研究会史 昭和篇

貴族院の政治団体と会派

貴族院政治年表 : 研究会政治年表

貴族院の会派研究会政治年表

尚友倶楽部の設立事情と終戦前後の研究 会 尚友倶楽部

その頃を語る -旧貴族院議員懐旧談集

大正後半期の貴族院-華族議員の動向

 

Shoyu sosho (尚友叢書)

1

Seihyo hakuhyo

青票白票

2, v.1-7

Shinagawa Yajiro kankei monjo

品川彌二郎関係文書

3

Okabe Nagakage nikki

岡部長景日記

4

Watanabe Chiaki kankei monjo

渡辺千秋関係文書

5

Sasaki Yukitada to kizokuin kaikaku

佐佐木行忠と貴族院改革

6

Ijuin Kanehiro kankei monjo

伊集院兼寛関係文書

7, v. 1-2

Ijuin Hikokichi kankei monjo

伊集院彦吉関係文書

8, v. 2, 3, 4, 5

Arima Yoriyasu nikki

有馬頼寧日記

10

Mizuno Rentaro kaisoroku kankei bunsho

水野錬太郎回想録 関係文書

11

Mishima Yataro Kankei monjo

三島彌太郎関係文書

12

Sakatani Yoshio Tokyo shicho nikki

阪谷芳郎東京市長日記

13

Yamagata Aritomo kankei monjo

山懸有朋関係文書

14, v. 1-2

Den Kenjiro nikki

田健治郎日記

 

Shoyu bukkuretto Kensei shiryo shirizu no.1 - 15, 17, 20 (1994 - 2001, 2004)
友ブックレット 憲政資料シリーズ 1 - 15, 17, 20

1

Nisshin kowa hantoshigo ni okeru Doitsu shinbun kisha no Nihon no san daijin (Shusho, Zosho, No-Shomusho) homonki

日清講和半年後におけるドイツ新聞記者 の日本の三大臣(首相、蔵相、農商務相)訪問記

2

Kaiko 30-nen Nichiro senso o kataru - gaiko zaisei no maki

回顧三十年日露戦争を語る - 外交、財政の巻

3

Seikanron no shinso to sono eikyo / Akizuki Satoo

征韓論の真相とその影響 / 秋月左都夫

4

Nichi-ro senso hishichu no Kawahara Misako / Fukushima Sadako

日露戦争秘史中の河原操子 / 福島貞子

5

"Kizokuin" Kenpo kaiseian tokubetsu iinkai shoiinkai hikki yoshi : Nihonkoku Kenpo seiteishi no ichi shiryo

[貴族院] 憲法改正案特別委員会小委員会筆記要旨 : 日本国憲法制定史の一資料

6

Hahaso no ochiba / Hozumi Utako

ははその落葉 / 穂積歌子

7

Shibayama Kagetsuna jireki (sho)

柴山景綱事歴 (抄)

8

Mo hitotsu no Showa shi, otokotachi no kutsuoto - Watashi no ishoku jinmyaku bo ― Kosaka Masanori

もう一つの昭和史 、男たちの靴音 - 私の異色人脈簿 / 小坂正則

9

Saigo Nanshu itsuwa ― Shigeno Yasutsugu Yutaian o meguru ishinshi dan / Okubo Toshitake

西郷南洲逸話-重野安繹有待庵をめぐる 維新史談 / 大久保利武

10

Obei giin seido torishirabe junkaiki / Kaneko Kentaro

欧米議員制度取調巡回記 / 金子堅太郎

11

Bakumatsu ― Meiji zenki no henkakuki ni okeru zaisei to heisei
Meiji zaisei to shokusan kogyo seisaku / Shima Yasuhiko
Ito Hirofumi ko to Nihon no zaisei / Sakatani Yoshiro
Shihei seiri / Matsukata Masayoshi

幕末 ― 明治前期の変革期における財政と幣制
明治財政と殖産興業政策 / 島恭彦
伊藤博文公と日本の財政 / 阪谷芳郎
紙幣整理 / 松方正義

12

Santo monogatari / Tsurumi Yusuke

三都物語 / 鶴見祐輔

13

Saionji Kinmochi ko o kataru/ Koizumi Sanshin

西園寺公望公を語る/ 小泉三申

14

Ramuze makudonarudo to Eikoku Rodoto

ラムゼー・マクドナルドと英国労働党

15

Nichi-Ro Senso omoide no ki : Misuchienko kihei dai shudaneiko gyakushu jikkenki : furoku Kanto shu jiyu chiiki ni kansuru naimenteki shijitsu / Kurosawa Reikichi

日露戦争思出乃記 ミスチエンコ騎兵大 集団営口逆襲実見記 : 附録 関東州自由地域に関する内面的史実 / 黒澤禮吉

17

Shinpen kyuwakai sokki

新編旧話会速記

20

Kenkyukai kiroku genko

研究会・記録原稿